ELI a Espanya

La pluralitat de l'ordenament espanyol

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). Tanmateix, malgrat que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, internament es produeixen diferències en els sistemes tècnics utilitzats per emmagatzemar i presentar la legislació a les pàgines web respectives, la qual cosa dificulta l'accés als professionals del dret, les empreses i els ciutadans en general i complica que els sistemes d'informació legislativa puguin interoperar entre si.

Per això, la implementació de l'ELI a Espanya és especialment aconsellable, ja que, a més dels beneficis que proporciona a escala europea, en l'àmbit intern s'obtindria una notable millora en l'accés a la informació jurídica i en la interoperabilitat dels sistemes d'informació legal de les diferents administracions.

El desenvolupament del projecte

La pluralitat de l'ordenament espanyol ha fet necessari que la implementació de l'identificador es faci de manera coordinada a totes les administracions, d'acord amb la filosofia que marca l'esquema nacional d'interoperabilitat, el qual té presents les recomanacions de la Unió Europea.

Per això, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, que és l'òrgan tècnic per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les comunitats autònomes i de les entitats que integren l'Administració local en matèria d'administració electrònica, va decidir crear l'any 2017 un “Grup de treball ELI” per estudiar la manera d'aplicar aquest estàndard a la legislació espanyola.

A partir del treball que va dur a terme aquest grup, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica va aprovar en la reunió de 13 de març de 2018 l'“Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (fase1)”.

Aquesta especificació té com a objectiu establir les directrius comunes que requereix la implementació de l'ELI en el context espanyol, de manera que la identificació i la descripció dels recursos legals es faci de manera coordinada i coherent a les diferents administracions.

D'acord amb l'enfocament gradual que caracteritza l'ELI, i que han seguit la resta de països europeus, s'ha optat per dur a terme la implementació a Espanya en diverses fases: en la primera fase, l'ELI s'ha d'aplicar únicament a la normativa de l'Estat i de les comunitats autònomes. La complexitat de la normativa local i la situació tecnològica variable dels butlletins oficials de la província i de les corporacions locals aconsellen abordar la implementació de l'identificador a la normativa local en un segon moment.

El calendari estimat per a aquesta primera fase d'implementació de l'identificador és el següent:

 • Implementació a l'Estat: abans de 2019.
 • Implementació a les comunitats autònomes: abans de 2020.

Aspectes més destacats de l'especificació tècnica aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica:

L'especificació defineix l'àmbit normatiu on s'ha d'atribuir l'ELI i la plantilla URI per a la normativa estatal i autonòmica (pilar 1), així com un conjunt de metadades mínimes comunes (pilar 2).

1. Àmbit d'aplicació de l'ELI:

Tenint en compte que la major part de la normativa vigent s'ha dictat després de la Constitució i que els primers estatuts d'autonomia es van aprovar el 1979, l'ELI s'ha d'aplicar, almenys, a la legislació estatal i autonòmica publicada a partir del 29.12.1978. En l'àmbit estatal també s'ha d'aplicar a totes les normes publicades abans i que tinguin versió consolidada.

2. Plantilla URI per a les normes estatals i autonòmiques:

Conforme a l'“Especificació tècnica” aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, l'estructura de l'URI per a les normes estatals i autonòmiques és la següent:

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{version}/{version_date}/{language}/{format}

Components de l'URI
Camp (ELI) Descripció Format Valors Comentaris
jurisdiction Jurisdicció Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 3166 alfa 2: ISO 3166-1 per a l'Estat.
ISO 3166-2 per a les CA
type Rang de la norma Llista limitada de valors alfabètics (d'1 a 4 lletres) Taula de vocabulari controlat Els rangs s'han d'identificar mitjançant sigles, de longitud variable
year Any de disposició Valors numèrics. Format: AAAA 2001, 2002… Data de signatura (yyyy/mm/dd)
month Mes de disposició Valors numèrics. Format: MM 01, 02…
day Dia de disposició Valors numèrics. Format: DD 01, 02…
number
(natural identifier)
Número Valors numèrics, a vegades alfanumèrics   Amb caràcter general, el número es correspon amb el núm. oficial
version Identifica si el recurs legal és l'inicial, el consolidat o el corregit Llista limitada de valors alfabètics (3 lletres) Taula de vocabulari controlat  
version_date
(point in time)
Indica la data d'actualització que correspon al text consolidat Valors numèrics. Format: AAAAMMDD   Només per a recursos consolidats
language Idioma de la disposició Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 639-3 (codi de 3 lletres), amb una adaptació per al valencià i per als textos bilingües
format Format de publicació Llista limitada de valors html, pdf, epub, xml Els valors dels formats s'han d'ajustar a les tipologies que estableix IANA

3. Metadades ELI comunes:

La implantació de la plantilla URI a Espanya exigeix que es normalitzin les metadades que utilitzen les diferents administracions per descriure la legislació, almenys les que contenen la informació dels components de l'URI.

Per això, en la primera fase d'implementació de l'ELI a Espanya, el pilar 1 s'aborda conjuntament amb el pilar 2, amb l'objectiu d'establir una relació de metadades mínimes comunes que facilitin la interoperabilitat de la informació legislativa.

L'especificació tècnica preveu les metadades mínimes comunes següents:

 • eli:jurisdiction
 • eli:type_document
 • eli:date_document
 • eli:number
 • eli:version
 • eli:version_date
 • eli:language
 • eli:format
 • eli:title
 • eli:date_publication
 • eli:publisher (eli:publisher_agent)
 • eli:is_member_of
 • eli:has_member
 • eli:is_another_publication_of
 • eli:has_another_publication
 • eli:realizes
 • eli:is_realized_by
 • eli:embodies
 • eli:is_embodied_by
 • eli:consolidates
 • eli:consolidated_by
 • eli:corrects
 • eli:corrected_by