ELI a Espanya

La pluralitat de l'ordenament espanyol

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). Tanmateix, malgrat que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, internament es produeixen diferències en els sistemes tècnics utilitzats per emmagatzemar i presentar la legislació a les pàgines web respectives, la qual cosa dificulta l'accés als professionals del dret, les empreses i els ciutadans en general i complica que els sistemes d'informació legislativa puguin interoperar entre si.

Per això, la implementació de l'ELI a Espanya és especialment aconsellable, ja que, a més dels beneficis que proporciona a escala europea, en l'àmbit intern s'obtindria una notable millora en l'accés a la informació jurídica i en la interoperabilitat dels sistemes d'informació legal de les diferents administracions.

El desenvolupament del projecte

La pluralitat de l'ordenament espanyol ha fet necessari que la implementació de l'identificador es faci de manera coordinada a totes les administracions, d'acord amb la filosofia que marca l'esquema nacional d'interoperabilitat, el qual té presents les recomanacions de la Unió Europea.

Per això, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, que és l'òrgan tècnic per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les comunitats autònomes i de les entitats que integren l'Administració local en matèria d'administració electrònica, va decidir crear l'any 2017 un “Grup de treball ELI” per estudiar la manera d'aplicar aquest estàndard a la legislació espanyola.

A partir del treball que va dur a terme aquest grup, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica va aprovar en la reunió de 13 de març de 2018 l'“Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (fase 1)”. Posteriorment, el 24 de febrer de 2022 es va aprovar una nova versió de l'Especificació, que inclou les adaptacions necessàries per aplicar també l'ELI a la normativa local.

L'Especificació té per objectiu establir les directrius comunes que requereix la implementació de l'ELI en el context de l'Estat espanyol, de manera que la identificació i descripció de les normes estatals, autonòmiques i locals es realitzi de manera coordinada i coherent per les diferents administracions.

Aspectes més destacats de l'Especificació tècnica

L'Especificació defineix l'àmbit normatiu al qual atribuir l'ELI i la plantilla URI per a tota la legislació nacional (estatal, autonòmica i local), (pilar 1), i també un conjunt de metadades mínimes comunes (pilar 2).

1. Àmbit d'aplicació de l'ELI:

L'ELI s'ha d'aplicar, almenys, a la legislació estatal i autonòmica publicada a partir del 29.12.1978. En l'àmbit estatal també s'ha d'aplicar a totes les normes publicades abans i que tinguin versió consolidada.

Les entitats locals poden definir l'àmbit de normes a les quals aplicar l'ELI en funció de les seves possibilitats.

2. Plantilla URI

D'acord amb l'Especificació tècnica aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica el 24 de febrer de 2022, l'estructura de l'URI de tota la normativa nacional serà la següent:

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{version}/{version_date}/{language}/{format}

Si bé la plantilla URI és única, s'ha de tenir en compte l'existència de diferències entre la normativa estatal i autonòmica per un costat i la normativa local per l'altre (data i taules d'autoritats específiques).

Components de l'URI
Camp (ELI) Descripció Format Valors Comentaris
jurisdiction Jurisdicció Llista limitada de valors alfabètics i numèrics Taula de vocabulari controlat ISO 3166 alfa 2:
 • ISO 3166-1 per a l'Estat.
 • ISO 3166-2 per a les CA.
 • ISO 3166 alfa 2+n. d'inscripció en el Registre d'EELL per a les normes locals
type Tipus Llista limitada de valors alfabètics (d'1 a 4 lletres) Taula de vocabulari controlat Els tipus s'identificaran mitjançant sigles, de longitud variable.
year Any Valors numèrics. Format: AAAA 2001, 2002…
 • Normes estatals i autonòmiques:Data de signatura
 • Normes locals: Data de publicació en el BOP
month Mes Valors numèrics. Format: MM 01, 02…
day Dia Valors numèrics. Format: DD 01, 02…
number
(natural identifier)
Número Valors numèrics, a vegades alfanumèrics   Amb caràcter general, el número es correspon amb el núm. oficial
version Versió Llista limitada de valors alfabètics (3 lletres) Taula de vocabulari controlat Identifica si el recurs legal és l'inicial, el consolidat o el corregit
version_date
(point in time)
Data de la versió Valors numèrics. Format: AAAAMMDD   Per a recursos consolidats. Indica la data d'actualització que correspon al text consolidat.
language Idioma de la disposició Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 639-3 (codi de 3 lletres), amb una adaptació per al valencià i per als textos bilingües
format Format de publicació Llista limitada de valors html, pdf, epub, xml Els valors dels formats s'han d'ajustar a les tipologies que estableix IANA

3. Metadades ELI comunes:

La implantació de la plantilla URI a Espanya exigeix que es normalitzin les metadades que utilitzen les diferents administracions per descriure la legislació, almenys les que contenen la informació dels components de l'URI.

Per això, a Espanya, el pilar 1 s'aborda conjuntament amb el pilar 2, amb la finalitat d'establir una relació de metadades mínimes comunes que facilitin la interoperabilitat de la informació legislativa.

L'especificació tècnica preveu les metadades mínimes comunes següents:

 • eli:jurisdiction
 • eli:type_document
 • eli:date_document
 • eli:number
 • eli:version
 • eli:version_date
 • eli:language
 • eli:format
 • eli:title
 • eli:date_publication
 • eli:publisher (eli:publisher_agent)
 • eli:is_member_of
 • eli:has_member
 • eli:is_another_publication_of
 • eli:has_another_publication
 • eli:realizes
 • eli:is_realized_by
 • eli:embodies
 • eli:is_embodied_by
 • eli:consolidates
 • eli:consolidated_by
 • eli:corrects
 • eli:corrected_by