ELI a Espanya

La pluralitat de l'ordenament espanyol

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). No obstant això, a pesar que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, a nivell intern es produeixen diferències en els sistemes tècnics utilitzats per a emmagatzemar i presentar la legislació en les respectives pàgines web, la qual cosa dificulta l'accés als professionals del dret, les empreses i els ciutadans en general i complica que els sistemes d'informació legislativa puguen interoperar entre si.

Per això, la implementació de l'ELI a Espanya resulta especialment aconsellable, ja que a més dels beneficis que proporciona a escala europea, en l'àmbit intern s'obtindria una notable millora en l'accés a la informació jurídica i en la interoperabilitat dels sistemes d'informació legal de les diferents administracions.

El desenvolupament del projecte

La pluralitat de l'ordenament espanyol, ha fet necessari que la implementació de l'identificador es realitze de forma coordinada per totes les administracions, d'acord amb la filosofia marcada per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, el qual té presents les recomanacions de la Unió Europea.

Per això, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, que és l'òrgan tècnic per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes i de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica, va decidir crear l'any 2017 un "Grup de Treball ELI" per a estudiar la forma d'aplicar aquest estàndard a la legislació espanyola.

A partir del treball realitzat per aquest grup, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica va aprovar en la seua reunió de 13 de març de 2018 la "Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (fase1)". Posteriorment, el 24 de febrer de 2022 s'ha aprovat una nova versió de l'Especificació, que inclou les adaptacions necessàries per a aplicar l'ELI també a la normativa local

L'Especificació té com a objectiu establir les directrius comunes que requereix la implementació de l'ELI en el context espanyol, de manera que la identificació i descripció de les normes estatals, autonòmiques i locals es realitze de manera coordinada i coherent per les diferents Administracions

Aspectes més destacats de l'Especificació Tècnica

L'especificació defineix l'àmbit normatiu al qual atribuir ELI i la plantilla URI per a tota la legislació nacional (estatal, autonòmica i local), (pilar 1), així com un conjunt de metadades mínimes comunes (pilar 2).

1. Àmbit d'aplicació de l'ELI:

Tenint en compte que la major part de la normativa vigent ha sigut dictada amb posterioritat a la Constitució i que els primers Estatuts d'Autonomia es van aprovar en 1979, l'ELI s'aplicarà almenys, a la legislació estatal i autonòmica publicada a partir del 29/12/1978. En l'àmbit estatal també s'aplicarà a totes aquelles normes publicades amb anterioritat i que compten amb versió consolidada.

Les entitats locals poden definir l'àmbit de normes a les quals aplicar ELI en funció de les seues possibilitats.

2. Plantilla URI per a les normes estatals i autonòmiques:

Conforme a l'«Especificació Tècnica» aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica el 24 de febrer de 2022, l'estructura de la URI de tota la normativa nacional serà la següent

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{version}/{version_date}/{language}/{format}

Si bé la plantilla URI és única, ha de tindre's en compte l'existència de diferències entre la normativa estatal i autonòmica d'un costat i la normativa local d'un altre (data i taules d'autoritats específiques).

Components de l'URI
Camp (ELI) Descripció Format Valors Comentaris
jurisdiction Jurisdicció Llista limitada de valors alfabètics i numèrics Taula de vocabulari controlat ISO 3166 alfa 2:
 • ISO 3166-1 per a l'Estat
 • ISO 3166-2 per a les comunitats autònomes
 • ISO 3166 alfa 2+núm. inscripció en el Registre d'EELL per a les normes locals
type Tipus Llista limitada de valors alfabètics (d'1 a 4 lletres) Taula de vocabulari controlat Els tipus s'identificaran mitjançant sigles, de longitud variable
year Any Valors numèrics Format AAAA 2001, 2002…
 • Normes estatals i autonòmiques: Data de signatura
 • Normes locals: Data de publicació en el BOP
month Mes Valors numèrics Format MM 01, 02…
day Dia Valors numèrics Format DD 01, 02…
number
(natural identifier)
Número Valors numèrics, de vegades alfanumèrics   Amb caràcter general, el número es correspon amb el número oficial
version Versió Llista limitada de valors alfabètics (3 lletres) Taula de vocabulari controlat Identifica si el recurs legal és l'inicial, el consolidat o el corregit
version_date
(point in time)
Data de la versió Valors numèrics. Format: AAAAMMDD   Per a recursos consolidats. Indica la data d'actualització que correspon al text consolidat.
language Idioma de la disposició Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 639-3 (codi de 3 lletres), amb una adaptació per al valencià i per als textos bilingües
format Format de publicació Llista limitada de valors html, pdf, epub, xml Els valors dels formats s'han d'ajustar a les tipologies establides per IANA

Metadades ELI comuns:

La implantació de la plantilla URI a Espanya exigeix que es normalitzen les metadades que utilitzen les diferents administracions per a descriure la legislació, almenys aquells que contenen la informació dels components de l'URI.

Per això, a Espanya, el Pilar 1 s'aborda conjuntament amb el Pilar 2, a fi d'establir una relació de metadades mínimes comunes que faciliten la interoperabilitat de la informació legislativa

L'especificació tècnica preveu les següents metadades mínimes comunes:

 • eli:jurisdiction
 • eli:type_document
 • eli:date_document
 • eli:number
 • eli:version
 • eli:version_date
 • eli:language
 • eli:format
 • eli:title
 • eli:date_publication
 • eli:publisher (eli:publisher_agent)
 • eli:is_member_of
 • eli:has_member
 • eli:is_another_publication_of
 • eli:has_another_publication
 • eli:realizes
 • eli:is_realized_by
 • eli:embodies
 • eli:is_embodied_by
 • eli:consolidates
 • eli:consolidated_by
 • eli:corrects
 • eli:corrected_by