ELI a Espanya

La pluralitat de l'ordenament espanyol

L'ordenament jurídic espanyol és una realitat complexa i plural, integrada per normes que corresponen a diferents nivells territorials (estatal, autonòmic i local). No obstant això, a pesar que aquestes normes constitueixen un sistema i que es relacionen i enllacen entre si, a nivell intern es produeixen diferències en els sistemes tècnics utilitzats per a emmagatzemar i presentar la legislació en les respectives pàgines web, la qual cosa dificulta l'accés als professionals del dret, les empreses i els ciutadans en general i complica que els sistemes d'informació legislativa puguen interoperar entre si.

Per això, la implementació de l'ELI a Espanya resulta especialment aconsellable, ja que a més dels beneficis que proporciona a escala europea, en l'àmbit intern s'obtindria una notable millora en l'accés a la informació jurídica i en la interoperabilitat dels sistemes d'informació legal de les diferents administracions.

El desenvolupament del projecte

La pluralitat de l'ordenament espanyol, ha fet necessari que la implementació de l'identificador es realitze de forma coordinada per totes les administracions, d'acord amb la filosofia marcada per l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, el qual té presents les recomanacions de la Unió Europea.

Per això, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, que és l'òrgan tècnic per a la cooperació de l'Administració General de l'Estat, de les administracions de les Comunitats Autònomes i de les entitats que integren l'Administració Local en matèria d'administració electrònica, va decidir crear l'any 2017 un "Grup de Treball ELI" per a estudiar la forma d'aplicar aquest estàndard a la legislació espanyola.

A partir del treball realitzat per aquest grup, la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica va aprovar en la seua reunió de 13 de març de 2018 la "Especificació tècnica per a la implementació de l'Identificador Europeu de Legislació a Espanya (fase1)".

Aquesta especificació té com a objectiu establir les directrius comunes que requereix la implementació de l'ELI en el context espanyol, de manera que les diferents administracions realitzen la identificació i descripció dels recursos legals de manera coordinada i coherent.

D'acord amb l'enfocament gradual que caracteritza l'ELI, i que han seguit la resta de països europeus, s'ha optat per que la implementació a Espanya es realitze en diverses fases: en la primera fase, l'ELI s'aplicarà únicament a la normativa de l'Estat i de les comunitats autònomes. La complexitat de la normativa local i la variable situació tecnològica dels butlletins oficials de la província i de les corporacions locals aconsellen abordar la implementació de l'identificador a la normativa local en un segon moment.

El calendari estimat per a aquesta primera fase d'implementació de l'identificador és el següent:

 • Implementació per l'Estat: abans de 2019.
 • Implementació per les comunitats autònomes: abans de 2020.

Aspectes més destacats de l'Especificació Tècnica aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica:

L'especificació defineix l'àmbit normatiu al que atribuir ELI i la plantilla URI per a la normativa estatal i autonòmica (pilar 1), així com un conjunt de metadades mínimes comunes (pilar 2).

1. Àmbit d'aplicació de l'ELI:

Tenint en compte que la major part de la normativa vigent ha sigut dictada amb posterioritat a la Constitució i que els primers Estatuts d'Autonomia es van aprovar en 1979, l'ELI s'aplicarà almenys, a la legislació estatal i autonòmica publicada a partir del 29/12/1978. En l'àmbit estatal també s'aplicarà a totes aquelles normes publicades amb anterioritat i que compten amb versió consolidada.

2. Plantilla URI per a les normes estatals i autonòmiques:

D'acord amb l'"especificació tècnica" aprovada per la Comissió Sectorial d'Administració Electrònica, l'estructura de l'URI per a les normes estatals i autonòmiques serà la següent:

/eli/{jurisdiction}/{type}/{year}/{month}/{day}/{number}/{version}/{version_date}/{language}/{format}

Components de l'URI
Camp (ELI) Descripció Format Valors Comentaris
jurisdiction Jurisdicció Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 3166 alfa 2: ISO 3166-1 per a l'Estat.
ISO 3166-2 per a les comunitats autònomes
type Rang de la norma Llista limitada de valors alfabètics (d'1 a 4 lletres) Taula de vocabulari controlat Els rangs s'identificaran mitjançant sigles, de longitud
year Any de disposició Valors numèrics Format AAAA 2001, 2002 … Data de signatura (yyyy/mm/dd)
month Mes de disposició Valors numèrics Format MM 01, 02 …
day Dia de disposició Valors numèrics Format DD 01, 02 …
number
(natural identifier)
Número Valors numèrics, de vegades, alfanumèrics Amb caràcter general, el número es correspon amb el núm. oficial
version Identifica si el recurs legal és l'inicial, el consolidat o el corregit Llista limitada de valors alfabètics (3 lletres) Taula de vocabulari controlat
version_date
(point in time)
Indica la data d'actualització que correspon al text consolidat Valors numèrics. Format: AAAAMMDD Només per a recursos consolidats
language Idioma de la disposició Llista limitada de valors alfabètics Taula de vocabulari controlat ISO 639-3 (codi de 3 lletres), amb una adaptació per al valencià i per als textos bilingües
format Format de publicació Llista limitada de valors html, pdf, epub, xml Els valors dels formats s'han d'ajustar a les tipologies establides per IANA

Metadades ELI comuns:

La implantació de la plantilla URI a Espanya exigeix que es normalitzen les metadades que utilitzen les diferents administracions per a descriure la legislació, almenys aquells que contenen la informació dels components de l'URI.

Per això, en la primera fase d'implementació de l'ELI a Espanya, el pilar 1 s'aborda conjuntament amb el pilar 2, a fi d'establir una relació de metadades mínimes comunes que faciliten la interoperabilitat de la informació legislativa.

L'especificació tècnica preveu les següents metadades mínimes comunes:

 • eli:jurisdiction
 • eli:type_document
 • eli:date_document
 • eli:number
 • eli:version
 • eli:version_date
 • eli:language
 • eli:format
 • eli:title
 • eli:date_publication
 • eli:publisher (eli:publisher_agent)
 • eli:is_member_of
 • eli:has_member
 • eli:is_another_publication_of
 • eli:has_another_publication
 • eli:realizes
 • eli:is_realized_by
 • eli:embodies
 • eli:is_embodied_by
 • eli:consolidates
 • eli:consolidated_by
 • eli:corrects
 • eli:corrected_by